طراحی برد کنترل فن ماینر

طراحی مدارات الکترونیکی

ابن برد سیگنالی که از ماینر به سمت فن 12 ولتی میرود را دریافت میکند و پس از اینکه اطلاعات آن را استخراج کرده که حاوی دیتای سرعت دور هستش . و با استفاده از دیتای موجود به میزان سیگنال سرعت خوانده شده یکی از خروجی ها را فعال میکند . در خروجی یک فن 220 ولت چهار دور تعریف شده که در حقیقا این برد سیگنال فن 12 ولتی تبدیل میکند به چهار دور فن 220 ولتی !