تایمر برنامه پذیر و حافظه دار

طراحی مدارات الکترونیکی

این برد از موقعی که روشن میشود شروع به زمان سنجی می کند یا به اصطلاح تایم می اندازد و وقتی که برق قطع میشود اخرین تایم را در خود نگه میدارد. با یک کلید میتوان تنظیم کرد که وقتی ساعت دستگاه به ساعت دلخواه ما رسید خروجی 220 ولت را قطع کند و به صورت متناوب 1 دقیقه ای صدای بازر به عنوان هشدار فعال شود . یک کلید دیگر به عنوان ریست تایم وجود دارد. یک کلید برای قطع صدای دلخراش بازر و کیلد دیگر برای تنظیم ساعت مورد نظر میباشد.